Hero Image

        Witamy

        Bristol-Myers Squibb Polska

        O Bristol-Myers Squibb Polska

        Bristol-Myers Squibb jest firm? biofarmaceutyczn?, której celem jest dostarczanie pacjentom leków o najwy?szej jako?ci, pozwalaj?cych walczy? z najci??szymi chorobami. Nasze specjalistyczne leki pomagaj? pacjentom w walce z licznymi nowotworami, AIDS czy wirusowym zapaleniem w?troby.

        Bristol – Myers Squibb, jako pierwsza firma farmaceutyczna na ?wiecie wprowadzi?a nowoczesn? immunoterapi? w leczeniu najpowa?niejszych i najtrudniejszych nowotworów. ?Nasze leki onkologiczne, ze wzgl?du na ich prze?omowy i innowacyjny charakter by?y nagradzane presti?owymi nagrodami farmaceutycznymi.

        Bristol-Myers Squibb dzia?a na ?wiecie ju? ponad 125 lat a jednym z naszych kluczowych czynników sukcesu jest szeroko zakrojony program badań i rozwoju, uznawany za jeden z?najbardziej efektywnych w bran?y. Pozwala nam to regularnie udost?pnia? pacjentom nowe leki.

        Na polskim rynku Bristol-Myers Squibb dzia?a od ponad 20 lat. Prowadzimy dzia?alno?? badawcz? i sprzeda?ow?. W Polsce znajduje si? tak?e centrala badań klinicznych dla regionu Europy ?rodkowo-wschodniej. Poza dzia?alno?ci? komercyjn? firma podejmuje równie? wiele dzia?ań i inicjatyw edukacyjnych we wspó?pracy ze stowarzyszeniami dzia?aj?cymi na rzecz pacjentów onkologicznych.


        Global Business

        Dyrektor Generalny (CEO):
        Centrala:
        Nowy Jork, USA
        Bran?a:
        Biofarmaceutyki
        Strona www:
        Skrót NYSE:
        BMY
        Inwestycje w R&D:
        4,94 mld USD ??cznie z nak?adami na odkrycie i opracowanie nowych leków
        G?ówne lokalizacje:

        Polska?

        Dyrektor Generalny:
        Antoni ?arski
        Siedziba:
        Armii Ludowej 26
        00-609 Warszawa
        国产三级